VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


(dále jen „VOP“) společnosti Aggeo s.r.o., IČ 29116899, se sídlem Plzeň-Litice, Budilovo nám.1, 321 00, zapsaný v OR vedeného Krajským soudem v Plzni odd. C, vložka 26115 (dále jen „společnost Aggeo s.r.o.“) pro nákup zboží na portálu www.aggeo.cz (dále jen „e-shop Aggeo s.r.o.“)

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto VOP upravují vzájemné závazky smluvních stran vzniklé na základě užití e-shopu Aggeo s.r.o. a v jeho souvislosti, prostřednictvím něhož společnost Aggeo s.r.o. nabízí zboží a jeho uživatel (dále jen „Zákazník“) jeho prostřednictvím takové zboží případně objedná a při jeho doručení koupí.
  2. Tyto VOP se uplatní i na případné služby poskytnuté v souvislosti s nabídkou a prodejem zboží. Tam, kde se tyto VOP zmiňují o zboží, mají se na mysli i tyto služby. Tyto VOP se stávají nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi společností Aggeo s.r.o. a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“).
  3. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem - spotřebitelem za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží na e-shopu Aggeo s.r.o. za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, je možný, avšak neuplatní se na něj tyto VOP.
  4. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží společnosti Aggeo s.r.o. uveřejněné na e-shopu Aggeo s.r.o. Taková případná odchylná ujednání mají přednost, jsou-li v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele a občanským zákoníkem, před těmito VOP.
  5. Společnost Aggeo s.r.o. může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat, musí však respektovat příslušná ustanovení občanského zákoníku na ochranu spotřebitele a o uzavírání distančních smluv, zejména § 1813 a § 1814. Tímto ustanovením nejsou dotčeny závazky vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Společnost Aggeo s.r.o. informuje Zákazníky o změně VOP na e-shopu Aggeo s.r.o., případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.
 2. Užití e-shopu Aggeo s.r.o. a uzavření Smlouvy

  1. Společnost Aggeo s.r.o. na e-shopu Aggeo s.r.o. nabízí zboží, a to včetně údaje o jeho ceně. Cena nabízeného zboží je uváděna včetně daně z přidané hodnoty. Hmotnostní odchylka zboží s její vliv na cenu jsou upraveny v článku V. odst. 3 těchto VOP.
  2. Zákazník se před započetím výběru zboží seznámí s těmito VOP, což potvrzením objednávky výslovně stvrdí.
  3. Zákazník na e-shopu Aggeo s.r.o. vybírá z nabízeného zboží a v objednávce pak zvolí konkrétní požadovaný druh a množství zboží, způsob platby a dodání. Bližší instrukce k jednotlivým technickým krokům v rámci postupu objednání zboží jsou uvedeny přímo na e-shopu Aggeo s.r.o..
  4. Před odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Zákazník dále před odesláním objednávky potvrdí údaj o svém věku, vyžaduje-li to charakter zboží.
  5. Objednávku odešle Zákazník společnosti Aggeo s.r.o. kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Společnost Aggeo s.r.o. neprodleně po obdržení objednávky potvrdí Zákazníkovi, že objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v objednávce.
  6. Společnost Aggeo s.r.o. je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Zboží je předáváno v závislosti na zvoleném způsobu doručení přímo Zákazníkovi nebo jeho zástupci. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za společnost Aggeo s.r.o. předává, věrohodně prokáže svou totožnost, nebo která předloží společnosti Aggeo s.r.o. při osobním odběru objednávku.
  8. Smlouva se uzavírá v českém jazyce, a to převzetím zboží ze strany Zákazníka.
  9. Alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán a Smlouva tak s nimi nemůže být uzavřena.
  10. Společnost Aggeo s.r.o. je oprávněna prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je společnost Aggeo s.r.o. oprávněna odmítnout předání zboží a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s objednávkou. Stejně tak je společnost Aggeo s.r.o. oprávněna odmítnout předání zboží, pokud nebude ze strany zákazníka zaplaceno.
  11. Zákazník bere na vědomí, že společnost Aggeo s.r.o. není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) anebo podmínky užití e-shopu Aggeo s.r.o..
  12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.
  13. Smlouva nebude u společnosti Aggeo s.r.o. ukládána. Zákazník je povinen si stáhnout její znění (tj. objednávku a znění těchto VOP) z e-shopu Aggeo s.r.o. v průběhu objednávky nebo bezprostředně po jejím potvrzení, později mu k ní společnost Aggeo s.r.o. nemusí umožnit přístup.
  14. Zboží, které je chlazené (sýry, salámy, vážená zelenina, nebo i ovoce a zelenina), není možno dodat jinak než osobním odběrem ve vybrané prodejně.
 3. Změna a storno objednávky

  1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího potvrzení na e-shopu Aggeo s.r.o.. Její změna je možná, pokud společnost Aggeo s.r.o. zavolá telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě.
  2. Storno objednávky či její změna (včetně času a adresy doručení) ze strany zákazníka je možná nejdéle do šesti hodin od potvrzení objednávky, avšak vždy nejpozději do okamžiku, kdy bude zboží Zákazníkovi vypraveno, a to e-mailem na adresu uvedenou jako aktuální kontaktní údaj společnosti Aggeo s.r.o. (viz čl. X. odst. 5 VOP).
  3. Později již není možno storno či změnu objednávky provést. Zákazník však může zavolat na telefonní číslo uvedené jako aktuální kontaktní údaj společnosti Aggeo s.r.o. a společnost Aggeo s.r.o. se v rámci možností pokusí Zákazníkovi vyhovět.
  4. Zákazník je ve změně i ve stornu objednávky povinen uvést číslo objednávky a datum objednávky.
 4. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

  1. Zákazník má povinnost předané zboží z objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky ihned vytknout společnosti Aggeo s.r.o. na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (např. propadla expirační doba nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Aggeo s.r.o. předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).
  2. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží ihned předat osobě, která mu jej za společnost Aggeo s.r.o. předala, a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy společnosti Aggeo s.r.o. písemně (poštou nebo e-mailem) prostřednictvím jejích aktuálních kontaktních údajů (viz čl. X. odst. 5. VOP) a zaslat zboží na své náklady na adresu Aggeo s.r.o., a je povinen zaplatit společnosti Aggeo s.r.o. promarněné náklady na doručení zboží.
  3. V případě platného odstoupení od Smlouvy bude již zaplacená cena zboží nebo poměrná část poukázána do 14 dnů od vrácení zboží na účet Zákazníka, jehož číslo Zákazník za tímto účelem společnosti Aggeo s.r.o. sdělí, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Společnost Aggeo s.r.o. je oprávněna započíst si odpovídající část z ceny zboží na uhrazení promarněných nákladů na doručení zboží.
  4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  5. V souladu s ustanovením § 1837, písm. e) a g) Občanského zákoníku není odstoupení od Smlouvy možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že společnost Aggeo s.r.o. je oprávněna v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je společnost Aggeo s.r.o. oprávněna zboží neprodleně zlikvidovat.
  6. Společnost Aggeo s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že Zákazník nezaplatí zboží, či že nebude spolehlivě prokázán požadovaný minimální věk Zákazníka nebo jeho zástupce. Společnost Aggeo s.r.o.přikládá na konci VOP formulář pro odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. 7. f) občanského zákoníku.
 5. Cenové a platební podmínky

  1. Přístup a samotné užití e-shopu Aggeo s.r.o. ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.
  2. Cena zboží a případné další náklady dle Smlouvy jsou uvedeny v objednávce a platí se zejména v hotovosti při předání zboží, platební kartou při předání zboží nebo on-line platbou po potvrzení objednávky a dobírkou při předání zboží. Konkrétní způsob si Zákazník vybere na e-shopu Aggeo s.r.o. před potvrzením objednávky.
  3. Při objednávce zboží na váhu může společnost Aggeo s.r.o. dodat zboží s hmotnostní odchylkou (pro mastné výrobky vyhláška č. 326/2001 Sb., pro mléčné výrobky vyhláška č. 77/2003 Sb.), avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší a co nejvíce se blížila požadované hmotnosti v objednávce Zákazníka. Cena zboží se v tomto případě může lišit od ceny v objednávce.
 6. Odpovědnost a záruky

  1. Společnost Aggeo s.r.o. odpovídá Zákazníkovi za vady zboží v rozsahu stanoveném těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.
  2. Společnost Aggeo s.r.o. nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.
  3. Společnost Aggeo s.r.o. nenese odpovědnost za plynulý, nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod e-shopu Aggeo s.r.o.. Společnost Aggeo s.r.o. nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím e-shopu Aggeo s.r.o. ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu Aggeo s.r.o. nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
  4. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a společnost Aggeo s.r.o. dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti Aggeo s.r.o. vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím telefonu Zákazníka, který Zákazník uvede v objednávce nebo e-mailem.
  5. Společnost Aggeo s.r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na e-shopu Aggeo s.r.o., tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající e-shop Aggeo s.r.o., neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.
  6. Veškeré informace zveřejňované na e-shopu Aggeo s.r.o. jsou uváděny podle nejlepšího vědomí a svědomí společnosti Aggeo s.r.o., která nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.
 7. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Zákazník vůči společnosti Aggeo s.r.o. prohlašuje, že:
   1. je plně způsobilý uzavřít Smlouvu, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
   2. pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na e-shopu Aggeo s.r.o. takové zboží, u něhož je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
   3. veškeré údaje, které poskytuje společnosti Aggeo s.r.o., jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
   4. zaplacením ceny za nakoupené zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží,
   5. se před zahájením užívání e-shopu Aggeo s.r.o. důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi,
   6. zboží na e-shopu Aggeo s.r.o. nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám.
  2. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a veškeré další součásti tvořící e-shop Aggeo s.r.o. (včetně veškerého grafického znázornění) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat e-shop Aggeo s.r.o. výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop Aggeo s.r.o..
  3. Zákazník užívá e-shop Aggeo s.r.o. na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na e-shopu Aggeo s.r.o. jsou pouze ilustrativní.
  4. Společnost Aggeo s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k e-shopu Aggeo s.r.o..
  5. Společnost Aggeo s.r.o. není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) Občanského zákoníku.
 8. Ochrana osobních údajů

  1. Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, spravuje a zpracovává společnost Aggeo s.r.o., která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo společnosti Aggeo s.r.o..
  2. Společnost Aggeo s.r.o.zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní on-line registrační formulář, či vyplní registrační formulář v listinné podobě na některé z provozoven Aggeo s.r.o., případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.
  3. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa, adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na síti Facebook a zájmy Zákazníka na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
  4. Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností Aggeo s.r.o., a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
  5. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Aggeo s.r.o. o změně ve svých Osobních údajích.
  6. Zpracováním Osobních údajů může společnost Aggeo s.r.o., jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na e-shopu Aggeo s.r.o..
  7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.
  8. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti Aggeo s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti Aggeo s.r.o. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná elektronickou poštou.
  9. V případě, že by se Zákazník domníval, že společnost Aggeo s.r.o. nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může požádat společnost Aggeo s.r.o. o vysvětlení a požadovat, aby odstranila závadný stav. Zákazník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  10. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost Aggeo s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost Aggeo s.r.o. má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  11. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami společnosti Aggeo s.r.o. a podnikatelů prezentujících na e-shopu Aggeo s.r.o. své zboží anebo služby na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti Aggeo s.r.o. na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
 9. Doručování

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
  2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 10. Závěrečná ustanovení

  1. Právní vztah související s užitím e-shopu Aggeo s.r.o. a právní vztah založený Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.
  2. Případné spory řeší smluvní strany prioritně mimosoudně, k čemuž slouží aktuální kontaktní údaje společnosti Aggeo s.r.o.. Pro řešení případných sporů, které není možno řešit mimosoudně, je příslušný obecný soud společnosti Aggeo s.r.o..
  3. Společnost Aggeo s.r.o. prohlašuje, že je oprávněna k činnosti upravené Smlouvou a těmito VOP na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Orgánem dohledu je v rámci své působnosti živnostenský úřad. Spotřebitel je oprávněn se obrátit také na Českou obchodní inspekci.
  4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto VOP není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  5. Aktuální kontaktní údaje společnosti Aggeo s.r.o. jsou uvedeny v rámci e-shopu Aggeo s.r.o. (tj. přímo na příslušných webových stránkách).


Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 4. 2016Přílohy:

363-2013-Sb - s reklamačním formulářem
77-2003-Sb
326-2001-Sb